Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Gezellig Creatief

 

Onze Algemene Voorwaarden zijn telkens en blijvend van toepassing wanneer u gebruik maakt van de diensten op de website. Deze voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als klant en koper. Leest u de voorwaarden daarom zorgvuldig door. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Hier wordt niet van afgeweken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 

Gezellig Creatief

Boomstede 405

3608 BE Maarssen

[email protected]

www.gezelligcreatief.nl

+31621212630

KvK Utrecht: 51259680

BTW nummer: NL002284356B19

 

 

1.   Definities


1.1  Gezellig Creatief: gevestigd te Maarssen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 51259680, handelend onder de naam Gezellig Creatief.

1.2  Klant: de natuurlijke of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Gezellig Creatief en/of zich geregistreerd heeft op de website.

1.3  website: de website en webwinkel van Gezellig Creatief, te raadplegen via www.gezelligcreatief.nl en alle bijbehorende sub-domeinen

1.4  overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Gezellig Creatief en Klant.

1.5  product(en): de door Gezellig Creatief op de website en op beurzen aangeboden materialen en artikelen.

 

2.   Prijzen en informatie


2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2.2 Eventuele heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, worden apart vermeld

2.3 Verzendkosten en betalingstoeslag worden apart vermeld in het afrekenproces. De hoogtes en voorwaarden van deze kosten vindt u onder de informatiekoppen Verzend- en bezorginformatie en Betaalmogelijkheden

2.4 Alle aanbiedingen van Gezellig Creatief zijn vrijblijvend en Gezellig Creatief behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te allen tijde te kunnen wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.5 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Gezellig Creatief kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website juist en volledig is. Alle prijzen en informatie op de website zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

2.6 Getoonde kleuren kunnen afwijken ten gevolge van beeldschermkwaliteit en –instellingen. Gezellig Creatief kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. 

2.7 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of zolang de aanbieding duurt.

2.8 Genoemde voorraden op de website worden zo accuraat mogelijk bijgehouden. Een product kan echter soms niet leverbaar zijn i.v.m. verkopen op beurzen. Mocht dit het geval zijn, dan neemt Gezellig Creatief z.s.m. contact met Klant op.

 

 

3.   Levering


3.1 Producten worden pas verzonden of meegegeven nadat de betaling is ontvangen.

3.2 Gezellig Creatief streeft er naar webwinkel bestellingen te versturen binnen 24 uur na ontvangst van betaling. Dit is echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

3.3 Indien overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat, brengt Gezellig Creatief Klant hiervan op de hoogte. Klant krijgt de mogelijkheid akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

3.4 Kosten die voortkomen uit het niet compleet of onjuist verstrekken van gegevens, worden aan Klant doorberekend.

3.5 Producten die niet op voorraad zijn, tijdelijk niet leverbaar of niet langer deel uitmaken van het assortiment, worden niet automatisch nagezonden.

3.6 Gezellig Creatief is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Klant dient er rekening mee te houden, dat de partij verantwoordelijk voor verzending, DPD en/of PostNL, een pakket bij omliggende woningen mag afleveren. Indien dit niet gewenst is, dient dit nadrukkelijk aangegeven te worden in de opmerkingen tijdens het bestelproces.

3.7 Indien de verstuurde producten niet binnen 7 dagen na verzenden zijn ontvangen, dient Klant, bij voorkeur schriftelijk, contact op te nemen met Gezellig Creatief.

3.8 Bestelde producten worden verzonden met DPD en/of PostNL. Deze onafhankelijke vervoerders hanteren eigen leveringstermijnen. Gezellig Creatief  kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging in de aflevering  van de verzonden post/pakketten.

3.9 Zodra het te leveren product door de vervoerder is afgeleverd bij de Klant, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. 

3.10 Indien de Klant de vervoerder van een zending neerzet toestemming geeft voor het afleveren van een zending, kan Gezellig Creatief nooit verantwoordelijk worden gehouden voor schades en/of vermissing van het pakket na het moment van neerzetten. 

3.11 Alle producten worden door ons zorgvuldig gecontroleerd, voordat ze worden verzonden. Klant heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten aan de overeenkomst beantwoorden en geen vervoersschade hebben opgelopen. Indien Klant een constatering doet van schade of gebreken, dient Klant Gezellig Creatief daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie  werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

 

 

4.   Betaling


4.1 Gezellig Creatief levert uitsluitend bij vooruitbetaling.

4.2 Betalingen aan Gezellig Creatief geschieden enkel in euro’s

4.3 Klant dient betalingen aan Gezellig Creatief te voldoen middels één van de op de website aangeboden betaalmethoden. Klant dient betalingsinstructies exact op te volgen. De gekozen betaalmethode wordt tevens genoemd in de bevestigingsmail van de bestelling. Gezellig Creatief is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

4.4 Gezellig Creatief houdt bestelde producten 5 werkdagen gereserveerd. Mocht het totaal te betalen bedrag na deze termijn nog niet zijn voldaan of is Klant niet bereikbaar geweest voor het maken van een ophaalafspraak, dan beschouwen wij de bestelling als geannuleerd.

4.5 Gezellig Creatief hanteert geen minimum orderbedrag, maar kan wel extra kosten in rekening brengen voor bepaalde betaalmethoden en orderhoogtes. Deze worden tijdens het bestelproces gecommuniceerd en de Klant is vrij om een betaalmethode te kiezen. De betaalmethoden die gebruikt kunnen worden en welke extra betaalkosten worden berekend, wordt uitgelegd op de pagina Betaalmogelijkheden.

 

 

5.   Eigendomsvoorbehoud


5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, wanneer Klant volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht. Tot dit moment blijven alle geleverde producten eigendom van Gezellig Creatief. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over op Klant.

5.2 Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Gezellig Creatief geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Gezellig Creatief garandeert niet dat de aan Klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

 

6.   Herroepingsrecht/retour


6.1 Bij een op afstand gesloten overeenkomst, heeft de Klant het recht om binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst van koop kosteloos en zonder opgaaf van reden te laten ontbinden.  

6.2 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Aan zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe.

6.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

-Producten die door Gezellig Creatief speciaal zijn besteld of gemaakt volgens specificaties van de Klant.

-Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

6.4 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door Gezellig Creatief.

6.5 Retourzendingen ontheffen Klant in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen, tenzij Klant en Gezellig Creatief daarover schriftelijke afspraken hebben gemaakt.

6.6 Binnen de herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product na te gaan.

6.7 Klant kan de overeenkomst ontbinden door binnen de termijn van het herroepingsrecht van 7 werkdagen Gezellig Creatief schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren in overleg met Gezellig Creatief.

6.8 De rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Eventuele door Klant betaalde kosten voor retour zending van het product naar Gezellig Creatief zullen niet aan Klant worden terugbetaald.

6.9 Door Klant reeds (vooruit) betaalde bedragen minus eventueel gemaakte kosten zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.

6.10 Adres voor retourzendingen: Gezellig Creatief, Boomstede 405, 3608 BE Maarssen.

 

 

7.   Garantie en conformiteit


7.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

7.2 Gezellig Creatief staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.3 Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen een redelijke termijn, nadat hij het gebrek heeft ontdekt, Gezellig Creatief daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.

7.4 Indien Gezellig Creatief de klacht gegrond acht, wordt na overleg met Klant het betreffende product hersteld, vervangen of vergoed.

7.5 De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid, gelijk aan de door Klant betaalde prijs voor het product.

 

 

8.   Klachtenprocedure


8.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Gezellig Creatief, dan kan hij, bij voorkeur schriftelijk, een klacht indienen. Zie kop contactgegevens in deze Algemene Voorwaarden.

8.2 Gezellig Creatief geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is binnen deze termijn een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Gezellig Creatief de ontvangst bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te kunnen geven op de klacht van Klant.

 

 

9.   Aansprakelijkheid


9.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

9.2 De totale aansprakelijkheid van Gezellig Creatief jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

9.3 Aansprakelijkheid van Gezellig Creatief jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Gezellig Creatief jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Gezellig Creatief.

9.5 De aansprakelijkheid van Gezellig Creatief jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Gezellig Creatief schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Gezellig Creatief ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gezellig Creatief in staat is adequaat te reageren en een passende oplossing kan geven.

9.6 In geval van overmacht is Gezellig Creatief niet gehouden tot vergoeding van enige, daardoor bij Klant ontstane, schade. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Gezellig Creatief kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.7 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gezellig Creatief in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Gezellig Creatief deelt dit schriftelijk aan Klant mee en kan niet gehouden worden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.8 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Gezellig Creatief, dan wel tussen Gezellig Creatief en ingeschakelde derden, is Gezellig Creatief niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Gezellig Creatief.

9.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van de tekortkoming, schriftelijk bij Gezellig Creatief meldt.

 

10.   Registratie


10.1 Om optimaal gebruik te maken van de website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.

10.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

10.3 Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Gezellig Creatief is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

10.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Gezellig Creatief daarvan in kennis te stellen, zodat Gezellig Creatief gepaste maatregelen kan nemen.

10.5 Alle aanbiedingen en voordelen die een Klant kan ontvangen met een account, gelden alleen wanneer de Klant is aangemeld/ingelogd tijdens het sluiten van een overeenkomst op de website. Kortingen, spaarpunten en andere voordelen worden niet achteraf toegekend.

 

 

11.   Persoonsgegevens


11.1 De door Klant verstrekte gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend door Gezellig Creatief gebruikt voor het verwerken van bestellingen en het versturen van nieuwsbrieven. Gezellig Creatief verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform het op de website gepubliceerde privacy beleid.

 

 

12.   Toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1 Wanneer Gezellig Creatief gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Gezellig Creatief deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

12.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.3 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Gezellig Creatief gevestigd is.

12.4 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe voorwaarde(n) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke voorwaarden gestalte wordt gegeven